Бизнес партньори


Общата цел на проект „Наука и бизнес" е създаване на благоприятна среда за активно взаимодействие между науката и бизнеса и подпомагане на създаването на стабилни и устойчиви партньорства между основните компоненти на „триъгълника на знанието” – учените, научните изследвания и реализацията на научните резултати в практиката.

Чрез платформата Наука бизнес бизнес партньорите получават уникална възможност да заявят както интересите и търсенията си в различни научни области, така и потребностите си от научно партньорство, и да представят своите научни постижения.

Платформата предоставя възможност да:

  • установите нови контакти за сътрудничество в национален, регионален и международен обхват
  • намирате продукти или услуги, необходими за текущата Ви работа и бъдещо развитие
  • получите достъп до всички заявки и издадени патенти за изобретения и полезни модели, подадени в Българското патентно ведомство;
  • търсите едновременно в официалните български бази данни за научни резултати, публикации, патенти и полезни модели и да получавате обобщени резултати;
  • търсите в патентна информация в международните бази данни (Европейско патентно ведомство, Световна организация за интелектуална собственост).
  • търсите партньори с общи научни интереси с цел участие в национални и международни проекти и създаване на различни видове клъстери.

В резултат на регистрацията си в платформата, бизнес организациите получават възможност за популяризиране на техните проекти и интереси сред широк кръг потребители, научни организации и университети, които могат да бъдат активен „доставчик" на съвременни научни продукти, повишаващи тяхната конкурентоспособност на съвременния глобален пазар и подпомагащи тяхното бъдещо развитие.