"ЙОНТЕХ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД

Дейност:
Добив и обогатяване на руди на черни, цветни, редки и благородни метали и на суровини на химическата промишленост; преработване на отпадъци от миннодобивната, преработвателната и металургичната дейност ; пречистване на отпадни води от миннодобивното, металургичното, химично и нефтодобивното производства; извличане на полезни компоненти от природни високо минерализирани води, рехабилитация на миннодобивни и промишлени обекти; изследване и иновация на технологии, проектиране, маркетинг, консулт и инженеринг в областта на минното дело, металургията и химията; подготовка и преподготовка на кадри за миннодобивното производство; търговия с черни, цветни, редки и благородни метали, с техни окиси и соли, с химически продукти


Продукти и услуги: