Национална платформа Наука-бизнес


Министерство на образованието и науката стартира национална платформа «Наука-бизнес", чиято цел е да се популяризират резултатите от научната дейност на българските учени и научни организации и да се подпомогне изграждането на връзка между науката и бизнеса. Платформата е реализирана в изпълнение на проект BG051PO001/3.3-05-001 „Наука и бизнес” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Платформата разполага с модули за връзка с цяла колекция от национални източници на информация за резултати от научната дейност, които дават възможност за бърз и лесен достъп дори и за неспециалисти. Посредством тези модули, всеки потребител има достъп до обобщена информация за резултатите от научни проекти, данните за защитени дисертационни трудове и за първи път в България - достъп до базата данни за патенти и полезни модели на Българско патентно ведомство. Всичко това допълнено и с връзки към международни патентни колекции (Европейско патентно ведомство, Световна организация за интелектуална собственост), даващи информация за последните постижения в областта на науката и техниката.

Основните цели на платформата са да подпомага бизнес сектора чрез научно обслужване и информация, да предоставя възможност на научните организации да популяризират своята дейност пред бизнеса – както резултати, така и планове за изследователска работа и интереси. Платформата разполага и с модул, който предоставя възможност за представяне на бизнес организациите и най-вече на потребностите им от научна продукция, а също така и модул за публикуване на информация за дейностите по изпълнение на проект «Наука и бизнес».

Националната платформа Наука-бизнес предлага уникални възможности за публичните и частни научни организации и университети, които генерират нови знания, продукти и услуги. Посредством платформата те ще имат възможност да установят нови контакти за сътрудничество в национален, регионален и международен план, да открият нови възможности за различни по обхват и интерес партньорства, да представят своите нови продукти, услуги, методологии, както и възможността да изградят нови научни мрежи и партньорства, с които да участват в Европейски програми и инициативи.