Партньори по проекта

Заинтересовани страни по проект „Наука и бизнес" подпомагат популяризирането на платформата и допринасят с обогатяване на информацията в нея (МОН, МИЕТ, БАН, Научно - изследователските сектори и звена и ЦТТ към Университетите, Съвет на ректорите, БТПП, БСК, КРИБ и др.). Всички потребители, заинтересованите страни, представителите на научния сектор и бизнеса имат достъп до информация относно националните тенденции за патентна активност, както и достъп до различни по вид структурирана информация относно националната иновационна система.

Платформата дава възможност да се установят ползотворни партньорства на представители на бизнеса с научни институции за обмяна на идеи за развитие. Заинтересованите страни, научния сектор и бизнеса имат възможност да изградят интегрирана партньорска мрежа, част от платформата за навременна обмяна на идеи и добри практики. Партньорите биха могли да транслират информация към техни подразделения, други техни партньори и към отделни експерти, които са заинтересовани от този процес. Те биха могли също да предлагат свои идеи, както за укрепване на връзката наука бизнес, така и да предлагат конкретни инициативи, които са полезни за създаване на благоприятна среда за комуникацията бизнес- наука, които да бъдат включени в бъдещото развитие на платформата „Наука и бизнес".

За да бъдат припознати като партньори, представителите на бизнеса и научните среди трябва да се свържат с екипа на управление на проекта за да бъдат добавени в интегрираната партньорска мрежа. Екипа по проекта предлага лице за контакти за се осигури перманентен диалог и да може да функционира партньорската мрежа.

Свържете се с г-жа Мариела Гинчева за повече информация :

[email protected]

Надяваме се да активизираме процеса за разширяване на партньорската мрежа.

Благодарим за проявените от Вас желание и активност!


ТУ-СофияТехнически университет - София