Тематична научна школа и борса за научни идеи на тема "Информационни и комуникационни технологии"

28 Юни 2013

Тематична научна школа и борса за научни идеи на тема „Информационни и комуникационни технологии” се проведе в периода 27-28 юни 2013 г. в Русенския университет „Ангел Кънчев”. Тематичната школа и борса за научни идеи се организира от Министерството на образованието и науката в изпълнение на проект BG051PO001/3.3-05-001 „Наука и бизнес” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Целта на школата е да се създадат условия за активно взаимодействие и устойчиви партньорства между науката и бизнеса, да се срещнат търсенето и предлагането на научно-иновативни услуги, продукти и резултати, както и да се обсъдят възможностите за тяхната съвместна реализация. Основна задача пред организаторите е да предоставят на участниците форум за дискусии, ново знание, възможност за партньорства и за навременна и актуална информация за други програми, подкрепящи науката и иновациите за периода 2014 - 2020 г. Така все повече млади хора, които се обучават или се занимават с научна работа, ще бъдат стимулирани да продължат своята кариера на научното поприще в България.

Паралелно с школата беше проведена и БОРСА ЗА НАУЧНИ ИДЕИ, на която бяха представени резултати от приключили докторантски проекти. Участниците в школата и борсата за научни идеи имаха възможност да присъстват и на МЕЖДУНАРОДНАТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ CompSysTech'13, която бе открита на 28.06.2013 г. в 15:00 ч. с презентация на акад. Благовест Сендов в почит на 110-тата годишнина от рождението на създателя на първия компютър – Джон Атанасов.

Сред най-дискутираните теми по време на форума бяха ИКТ в обучението, защита на интелектуалната собственост в областта на информационните и комуникационните технологии, подходи за разпознаваен на образи, говор и 3D моделиране, разработване на информационни софтуерни решения, приложни решения в областта на ИКТ. Изнесените в рамките на конференцията доклади бяха публикувани в притурка към сборника на CompSysTech'13.

Проект Наука и бизнес:

Проект „Наука и бизнес” стартира през 2011 г. по схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001/3.3-05-001 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския социален фонд.

Основна цел на проекта е създаване на благоприятна среда за активно взаимодействие между науката и бизнеса и стабилни и устойчиви партньорства между основните компоненти на „триъгълника на знанието” – учените, научните изследвания и реализацията на научните резултати.

Специфичните дейности включват:

  • Подобряване на комуникацията „наука-бизнес” чрез създаване на контакти между секторите и реализиране на „борси” за научни идеи.
  • Популяризиране на научните резултати, разпространение на информация за провежданите научни изследвания и нови научни разработки, представяне на успешно реализирани научни продукти за обществото и за бизнеса.
  • Повишаване квалификацията на учените, в т.ч. и на младите учени, за да отговорят на потребностите на пазара на труда и на търсенето на специалисти от страна на бизнеса.

      Ключовите дейности по проекта включват:

  • подкрепа на млади учени за едномесечни обучения в чужбина за работа с високотехнологични комплекси и продукти, като важна стъпка към изграждането на ново поколение учени, отговарящи на потребностите на бизнеса.
  • разпространение на информация за провежданите научни изследвания и нови научни разработки, популяризиране на научните резултати, представяне на успешно реализирани научни продукти с ползи за обществото и бизнеса.
  • провеждане на тематични събития и научни школи в седем приоритетни области като енергия, зелена химия.
  •  биотехнологии и нови материали и други.
  • разработване на национална интеактивна платформа, която ще е уникален вход и ще интегрира три съществуващи системи – Регистърът на научната дейност; информация от Българско патентно ведомство и информация за защитени дисертационни трудове от базата данни на НАЦИД.