Тематична научна школа и борса за научни идеи на тема "Научни инструменти"

17 Март 2014

Тематична научна школа и борса за научни идеи на тема „Научни инструменти” се проведе в периода 12-15 март 2014 г. в Парк хотел „Персей”, град Варна. Тематичната школа и борса за научни идеи се организира от Министерството на образованието и науката в изпълнение на проект BG051PO001/3.3-05-001 „Наука и бизнес” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Целта на школата е да се създадат условия за активно взаимодействие и устойчиви партньорства между науката и бизнеса, да се срещнат търсенето и предлагането на научно-иновативни услуги, продукти и резултати, както и да се обсъдят възможностите за тяхната съвместна реализация. Основна задача пред организаторите е да предоставят на участниците форум за дискусии, ново знание, възможност за партньорства и за навременна и актуална информация за други програми, подкрепящи науката и иновациите за периода 2014 - 2020 г. Така все повече млади хора, които се обучават или се занимават с научна работа, ще бъдат стимулирани да продължат своята кариера на научното поприще в България.

Интерес сред присъстващите предизвикаха презентазиите на Оскан Тасинов и Жана Симова – асистенти в Медицинския университет в гр. Варна, осъществили в рамките на проекта едномесечни обучения в чужбина във високотехнологични комплекси по своите специалности. Те благодариха на Министерството на образованието и науката за невероятната възможност млади български учени да се развиват и да обогатяват позананията и контактите си, за да са в крак със световните научни постижения.

Сред най-дискутираните теми по време на форума бяха представената концепция за адаптиране на образователната система към дигиталното поколение и иновационната стратегия на научноизследователските организация като инструмент за повишаване ефективността на взаимодействието „наука-бизнес. "Електронното обучение не е алтернатива на традиционното - тези две форми трябва взаимно да се допълват и преливат. Но с развитието на информационните и комуникационните технологии ролята на виртуалните образователни среди и на електронното обучение непрекъснато ще нараства. Притегателната сила на образователната система и обществената полза от нея ще бъдат толкова по-големи, колкото повече предлаганите от нея възможности изпреварват очакванията на дигиталното поколение.”, заяви проф. д-р Ангел Смрикаров от Русенския университет "Ангел Кънчев”.

Научната школа покри също така и теми като: Що е то Научен инструмент; Хоризонт 2020 и нейните възможности, Наукометричните инструменти на Thomson Reuters в полза на бизнеса, Enterprise Europe Network – като европейски инструмент за засилване на връзката наука-бизнес и други.

Проект Наука и бизнес:

Проект „Наука и бизнес” стартира през 2011 г. по схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001/3.3-05-001 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския социален фонд.

Основна цел на проекта е създаване на благоприятна среда за активно взаимодействие между науката и бизнеса и стабилни и устойчиви партньорства между основните компоненти на „триъгълника на знанието” – учените, научните изследвания и реализацията на научните резултати.

Специфичните дейности включват:

  • Подобряване на комуникацията „наука-бизнес” чрез създаване на контакти между секторите и реализиране на „борси” за научни идеи.
  • Популяризиране на научните резултати, разпространение на информация за провежданите научни изследвания и нови научни разработки, представяне на успешно реализирани научни продукти за обществото и за бизнеса.
  • Повишаване квалификацията на учените, в т.ч. и на младите учени, за да отговорят на потребностите на пазара на труда и на търсенето на специалисти от страна на бизнеса.

Ключовите дейности по проекта включват:

  • подкрепа на млади учени за едномесечни обучения в чужбина за работа с високотехнологични комплекси и продукти, като важна стъпка към изграждането на ново поколение учени, отговарящи на потребностите на бизнеса.
  • разпространение на информация за провежданите научни изследвания и нови научни разработки, популяризиране на научните резултати, представяне на успешно реализирани научни продукти с ползи за обществото и бизнеса.
  • провеждане на тематични събития и научни школи в седем приоритетни области като енергия: зелена химия; биотехнологии и нови материали и други.
  • разработване на национална интеактивна платформа, която ще е уникален вход и ще интегрира три съществуващи системи – Регистърът на научната дейност, информация от Българско патентно ведомство и информация за защитени дисертационни трудове от базата данни на НАЦИД.