Проект "НАУКА И БИЗНЕС" дава шанс на млади учени

2 Април 2014


Проект „Наука и бизнес” стартира през 2011 г. по схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001/3.3-05-001 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския социален фонд.

Основна цел на проекта е създаване на благоприятна среда за активно взаимодействие между науката и бизнеса и стабилни и устойчиви партньорства между основните компоненти на „триъгълника на знанието” – учените, научните изследвания и реализацията на научните резултати.

Постигането на тази цел ще бъде осъществено чрез създаването на контакти между секторите и подобряването на комуникацията наука-бизнес, в това число и повишаване квалификацията на младите учени. Изграждането на висококвалифициран човешки потенциал с нови умения, на подготвени изследователи и специалисти е решаващ фактор за икономическия растеж и иновациите в страната ни.

Между редицата дейности, които проектът предлага, една от най-атрактивните, приложима за млади учени и представителите на бизнес, е реализирането на седем "борси" за научни идеи. Основната цел на организираните школи и борси е да бъдат стимулирани младите хора в България, които учат или работят в сферата на науката да продължат своята кариера в страната. Чрез създаване на форум за дискусии, ново знание и обмен на актуална информация по различни научни теми, школите се стремят да предоставят възможност за активно взаимодействие и устойчиви партньорства между науката и бизнеса и да създават среда, където да се срещнат търсенето и предлагането на научно-иновативни услуги, продукти и разултати и обсъждането на възможности за тяхната реализация.

В началото на април в Бургас ще се проведе петата тематична научна школа и борса за научни идеи на тема „Зелена химия”. На 7 и 8 април 2014 г. в хотел "Аква", Бургас над 150 млади учени ще могат да се запознаят с възможностите за проектиране, разработване и прилагане на химически продукти и процеси, с цел намаляване или пълното премахване употребата и производството на вещества. Участието на желаещите е безплатно, като разходите за пътуване и настаняване се поемат от организаторите.

До момента в страната са проведени четири тематични школи с участието на повече от 500 млади учени. Основните теми, дискутирани до сега по време на форумите бяха „Енергийна ефективност", „Информационни и комуникационни технологии", „Традиционни храни и здравето на Българите" и „Научни интрументи".

На последния форум, състоял се във Варна в средата на март 2014 г., се дискутираха теми в областта на „Научни инструменти", като голям интерес предизвикаха презентазиите на Оскан Тасинов и Жана Симова – асистенти в Медицинския университет в гр. Варна, които в рамките на проекта и с подкрепата на Министерството на образованието и науката осъществиха едномесечни обучения в чужбина по своите специалности.

По време на форума на тема „Енергийна ефектовност", провел се в София през септември миналата година, бяха представени съвременните тенденции и развитието в областта на енергийната ефективност, като голям интерес събудиха представените разработки като ефективни технологии за регулиране и отчитане на потребената топлина при централизирано топлоснабдяване, иновативни решения при помпите в сградни инсталации, както и студентски научно-изследователски разработки и приложни проекти в областта на енергийната ефективност.

На тематичната школа в Русе, провела се през юни с предмет на дискусия „Информационни и комуникационни технологии", участниците имаха възможност да присъстват на международната научна конференция CompSysTech’13, открита с презентация от акад. Благовест Сендов по случай 110-тата годишнина от рождението на създателя на първия компютър – Джон Атанасов.

Най-дискутираните теми по време на форума „Традиционни храни и здравето на Българите", състоял се в Пловдив през май, бяха съвременни методи в контрола на безопастността на храните, про и пребиотици, как да се върне традиционното на българската трапеза, както и какво предлагат научните организации на бизнеса.

В рамките на проекта се предвижда провеждането на още две научна школа и борса за научни идеи, които ще се проведат през 2014 г.