Тематична научна школа и борса за научни идеи на тема „Зелена химия”

9 Април 2014

Повече от 100 млади учени взеха участие и дискутираха възможностите за по-активно партньорство между науката и бизнеса

Тематична научна школа и борса за научни идеи на тема „Зелена химия” се проведе в периода 06-09 април 2014 г. в хотел „Аква” в Бургас. Инициативата се организира от Министерството на образованието и науката в изпълнение на проект BG051PO001/3.3-05-001 „Наука и бизнес” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Целта на школата е да се демонстрират възможностите за проектиране, разработване и прилагане на химически продукти и процеси за намаляване или пълното премахване употребата и производството на вещества, опасни за човешкото здраве и околната среда. В рамките на конференцията бяха представени перспективите на „зелената химия” като възможност за гарантиране на устойчиво икономическо развитие, в това число за разработване на продукти и процеси, които редуцират енергийните разходи и миниминизират производството и използването на опасни вещества. Форумът има за цел да даде възможност на всички участници да се включат в дискусии, да придобият нови знания, както и да получат възможности за изграждане на нови партньорства и придобиване на навременна и актуална информация по отношение на програмите за подкрепа в периода 2014-2020 г. По този начин младите учени ще бъдат подпомогнати да продължат своята кариера на научното поприще в България.

Интерес сред присъстващите предизвика презентацията на ръководителя на проекта „Наука и бизнес” доц. д-р Албена Вуцова на тема: „Хоризонт 2020 – основни цели, приоритети и възможности за участие в областта на храните, селското стопанство и биотехнологиите”. Младите учени и докторанти определиха като особено полезни препоръките на Цветелина Димитрова от издателство „Емералд” за успешни публикации в научните списания. В повод за оживена дискусия се превърна и презентацията на проф. д-р Костадин Костадинов от Института по полимери към БАН, която засегна проблеми в областта на методологията на технологичния трансфер, политиката и правилника за интелектуална собственост. В програмата на форума бяха включени още редица лекции като „Биохимични и генетични аспекти на микробната биодеградация на индустриални ароматни замърсители на околната среда (доц. Д-р Златка Алексиева, Институт по микробиология към БАН), „Зелената химия – инструмент или философия” (проф. Владимир Димитров, Институт по органична химия с център по фитохимия към БАН), „Магистърска програма „Зелена химия” в Университет „Проф. д-р Асен Златаров" – в отговор на световната тенденция за създаване на устойчиви технологии” (доц. Д-р Милчо Скумов, ръководител Катедра „Органични химични технолотии” към Университет „Проф. д-р Асен Златаров” - Бургас) и много други.

„Основна цел на проекта „Наука и бизнес” на Министерството на образованието и науката е създаване на благоприятна среда за активно взаимодействие между науката и бизнеса и стабилни и устойчиви партньорства между основните компоненти на „триъгълника на знанието” – учените, научните изследвания и реализацията на научните резултати”, заяви доц. д-р Албена Вуцова.