Проект PlantaSYST

13 Юли 2015
Основната цел на проекта е да се изгради Център за върхови научни приложения в областта на растителната системна биология и биотехнология в гр. Пловдив.

Центърът има амбициите да се развие като водещ на територията на България и за Югоизточна Европа в областта на растителните науки. Той ще изгради устойчиви взаимовръзки в зони, които са обект на стратегията за интелигентна специализация на България и ще има водеща роля при подготовката на ново поколение млади учени в областта на растителната системна биология и биотехнология.

Стратегическите цели на Центъра са:

•    Висококачествени научни изследвания в области като молекулярна биология, генетика, функционална геномика, метаболомика и биоинформатика, които са в съответствие с Българската стратегия за развитие на научните изследвания и стратегията за интелигентна специализация;
•    Нови продукти за Българския и Европейски пазари (нови технологии за отглеждане на растения, нови сортове и линии с повишена устойчивост към абиотичен и биотичен стрес, сортове с подобрени хранителни качества, растителни продукти с нови фармацевтични качества за иновативни приложения в медицината).
•    Да създаде атрактивна работна среда, която да задържа добрите специалисти от България и да привлича водещи специалисти от чужбина в областта на растителната наука.
•    Да бъде свързващо звено между академичните организации и бизнеса в Пловдив, да катализра start-up компании и да послужи като ядро на бъдещ научен  и бизнес-парк в Пловдив.