КОНКУРС ЗА ПОДБОР НА ДОКТОРАНТИ, ПОСТ ДОКТОРАНТИ И МЛАДИ УЧЕНИ ЗА ЕДНОМЕСЕЧНИ ОБУЧЕНИЯ ВЪВ ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИ НАУЧНИ КОМПЛЕКСИ И ИНФРАСТРУКТУРИ (срок - постоянен)


  Във връзка с изпълнение на проект по схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001/3.3-05 „Наука и бизнес”, съфинансиран със средства от Европейския социален фонд, МОМН обявява:

  Конкурс за подбор на докторанти, пост докторанти и млади учени за едномесечни обучения във високотехнологични научни комплекси и инфраструктури.

  Методология за подбор на пост докторанти и млади учени за едномесечни обучения във високотехнологични научни комплекси и инфраструктури;

  ! КАНДИДАТИ, които са участвали в проекти по схеми BG05PO001/07/3.3-02, BG05PO001-3.3.04 и BG05PO001-3.3.06 на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” могат да участват в конкурса в случаите, когато обученията и местата, в които те ще се провеждат са доказано различни и/или надграждат проведените обучения по горепосочените схеми.


  Документите се подават на хартиен носител, с придружително писмо, което се завежда в деловодството на МОМН и по e-mail: b.marina@mon.bg или [email protected]
  Не се приемат документи, попълнени на ръка.
  Входящият № на заявлението за кандидатстване се изпраща на заявителя по електронната поща.
  С въпроси относно изискванията и формулярите, можете да се отнесете към г-жа Марина Борисова, тел. 92 17 649, e-mail: [email protected] и г-жа Диана Лесева, тел. 92 17 536,
  e-mail: [email protected]

  Адрес за кореспонденция:
  Дирекция „Наука”
  Министерство на образованието, младежта и науката
  Бул. Дондуков 2 А
  София 1000