КОНКУРС ЗА ПОДКРЕПА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПУБЛИКАЦИИ В РЕФЕРИРАНИ ИЗДАНИЯ И ИЗДАНИЯ С ИМПАКТ ФАКТОР

Краен срок: 31 октомври 2012 г.

Във връзка с изпълнение на проект по схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001/3.3-05 „Наука и бизнес”, съфинансиран със средства от Европейския социален фонд, МОМН обявява:

Конкурс за подкрепа на специализирани публикации в реферирани издания и издания с импакт фактор

Методология за подкрепа на специализирани публикации в реферирани издания и издания с импакт фактор и индексиране на научни списания

І. Публикуване на научни разработки:

    Заявление за кандидатстване по образец;
    Европейски формат на автобиография;
    Придружително писмо.

На този етап, поради изчерпване на предвидения лимит, няма да се набират предложения за индексиране на научни издания.

Документите се подават на хартиен носител, с придружително писмо, което се завежда в деловодството на МОМН и по e-mail: [email protected] или [email protected]

Не се приемат документи, попълнени на ръка.

Не се приемат за участие в конкурса документи изпратени по пощата с пощенското клеймо след датата 31 октомври  2012 г.

Входящият № на заявлението за кандидатстване се изпраща на заявителя по електронната поща.

С въпроси относно изискванията и формулярите, можете да се отнесете към г-жа Диана Лесева, тел. 92 17 536, e-mail: [email protected] или г-жа Марина Борисова, тел. 92 17 649, e-mail: [email protected] и

Адрес за кореспонденция:

Дирекция „Наука”
Министерство на образованието, младежта и науката
Бул. Дондуков 2 А
София 1000