ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТИ, финансирани по схема за подкрепа на специализирани публикации в реферирани издания и издания с импакт фактор


    ФОРМУЛЯРИ за отчет по проекти, финансирани по схема за подкрепа на специализирани публикации в реферирани издания и издания с импакт фактор: