НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ ОТЧЕТИ И ОЦЕНКА НА ПОЛЗИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНЕТО ОБУЧЕНИЕ НА МЛАДИ УЧЕНИ, ПРЕМИНАЛИ ЕДНОМЕСЕЧНИ ОБУЧЕНИЯ ВЪВ ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИ НАУЧНИ КОМПЛЕКСИ И ИНФРАСТРУКТУРИ


  • Александра Даскалова, Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет - Стара Загора за проведено едномесечно обучение "Проучвания върху ефективността на зашеметяването на морски език (Solea solea L.) с електричен ток и съответствието му с изискванията за хуманно отношение към гръбначните животни" в Wageningen UR Livestock Research в Лелистад, Холандия (Виж ТУК)
  • Аспарух Камбуров, Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" за проведено едномесечно обучение "Изследване на влиянието на 24-ти Слънчев максимум върху измервания с Глобални навигационни спътникови системи (ГНСС) в полярни условия" в Българска полярна научно-изследователска база "Св. Климент Охридски" - о-в Ливингстън, Антарктида
   (Виж ТУК)
  • д-р Гергана Захмазова, Пловдивски университет "П.Хиледарски", Катедра "Физиология на растенията и молекулярна биология" за проведено едномесечно обучение "Продукция на модифициранивирусни наночастици в Nicotiana Benthamiana" в Дзон Инес Център, Норич, Англия (John Innes Center, UK) (Виж ТУК)
  • Десислава Маринкова-Калоянова, Химикотехнологичен и металургичен университет за проведено едномесечно обучение "Изследвания върху пролиферацията на бактериални клетки, имобилизирани към зол-гелни хибридни матрици и проследяване на механичните и електромагнитните им показатели" в Университет на Сержи-Понтоаз, Лаборатория SATIE, Париж, Франция (виж ТУК)
  • Елена Кръчмарова, Институт по молекулярна биология "акад. Румен Цанев" за проведено едномесечно обучение "Усвояване на методи за ефективна експресия и изследване на биологичните качества на рекомбинантни белтъци с потенциално приложение за лечение на автоимунни заболявания" в Proteros biostructures GmbH
   (Виж ТУК)
  • Еми Халаджова, Институт по полимери - БАН, за проведено едномесечно обучение "Изследване на нови полимери векторни системи за контролиран пренос на ДНК с нов високотехнологичен метод за фракциониране чрез прилагане на силово поле в асиметричен поток" в Институт по полимерни изследвания "Лайбниц", Дрезден , Германия (виж ТУК)
  • Ина Анева, Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания - БАН, за проведено едномесечно обучение "Изследване на антитуморна активност на лечебни растения от Българската флора с акцент към видове от род Sideritis - скрининг и нови аспекти на механизма на действие" в Институт по токсикология на храните и аналитична химия, Университет по ветеринарна медицина, Хановер, Германия (виж ТУК)
  • Милена Керемидарска, Институт по биофизика и биомедицинско инженерство, за проведено едномесечно обучение "Изследване на взаимодействието на биоматериали с живи  клетки за оценка на биологичната им съвместимост" в  Институт по биоинженерство на Каталония, Барселона, Испания (виж ТУК)
  • Мирослав Симеонов, Институт по фуражните култури, за проведено едномесечно обучение "Хранене на преживни животни, хранителна стойност на фуражи и дажби. Подобряване използването на някой вторични продукти от промишлеността при хранене на преживни животни" в Institute for Animal Biology and Nutrition (IBNA), Balotesti, Romania (виж ТУК)
  • Младен Попов, Институт по молекулярна биология "Акад. Румен Цанев" - БАН, за проведено едномесечно обучение "Усвояване на методите мембранна адсорбционна хроматография и непрекъсната хроматография" в Макс Планк Институт за динамика на комплексни технически системи, гр. Магдебург, Германия (Max Planck Institute for Dynamisc of Complex Technical Systems, Magdeburg, Germany) (виж ТУК)
  • Надежда Тодорова, ИБЕИ-БАН, за проведено едномесечно обучение "Изучаване на молекулни техники за характеризиране на бактериални съобщества от морски седименти в застрашени полета на морски треви (Zostera sp.): оптимизиране на условия за real-time PCR на dsrАВ гени и базово запознаване с FISH метода" във Виенски университет, DOME (виж ТУК)
  • Тихомир Николов Стайков, Научно-изследавателски сектор при Университет "Проф. д-р Асен Златаров", гр. Бургас, за проведено едномесечно обучение "Проучване на исландския опит в прилагането на системи за финансово управление и контрол в публични средства за наука и образование в условията на икономическа криза" в Университет на Исландия, гр. Рейкявик (виж ТУК)
  • Цвета Ганева, Софийски  университет "Св. Климент Охридски", София, за проведено едномесечно обучение "Изолиране и детерминиране на растителни епикутикуларни восъци в Университет на Аликанте, Аликанте, Испания (Universidad de Alicante, Alicante, Spain) (виж ТУК)
  • гл.ас.д-р Янислав Панайотов Желев, Бургаски свободен университет, за проведено едномесечно обучение "Запознаване с опита на Лабораторията за обработка на дигитални изображения и сигнали при Департамент по електроника и компютърен инженеринг на техническия университет на Крит, Гърция при изграждане на мултимедийните информационни системи и общи структури за метаданни за разнородни цифрови колекции"  в Лаборатория за обработка на дигитални изображения и сигнали при Департамент по електроника и компютърен инженеринг на техническия университет на Крит, Гърция (виж ТУК)