ИНСТИТУЦИЯ ПОСТОЯНЕН ЧЛЕН/ИМЕ РЕЗЕРВЕН ЧЛЕН /ИМЕ
1. КОНФЕДЕРАЦИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ И ИНДУСТРИАЛЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ Иван Захариев
директор „Пазар на труда”
Конфедерация на работодателите и индустриалците в България
тел.: 981 91 69;
Е-mail: [email protected]
доц. Лена Русенова
главен икономист
Е-mail: [email protected]
2. ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „Н.РИЛСКИ”-БЛАГОЕВГРАД доц.д-р Петър Миланов
факултет Природо-математически факултет
катедра Информатика
Е-mail: [email protected]
 
3. БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ доц. Костадин Костадинов
научен секретар на БАН
тел.: 987 58 19
Е-mail: [email protected]
г-жа Карина Ангелиева
директор
тел.: 9714723
Е-mail: [email protected]
Единен център за иновации на Българската академия на науките
4. МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА г-н Юлиян Николов
Е-mail: [email protected]
 
5. ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ проф.д-р инж. Марин Христов
ректор на ТУ-София
тел:  965 24 50, 862 30 73
Е-mail: [email protected]
доц. д-р инж. Иван Кралов
заместник-ректор по НПД на ТУ-София
тел.: 965 25 72, 868 51 83
Е-mail: [email protected]
Е-mail: [email protected]
6. УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО проф. д.ик.н. Пламен Мишев
Е-mail: [email protected]
проф. д.ик.н. Станка Тонкова
Факултет "Управление и администрация"
Катедра Маркетинг и стратегическо планиране
тел.: 0889 501 326
E-mail: [email protected]
7. АСОЦИАЦИЯТА НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ В БЪЛГАРИЯ И РЕКТОР НА МУ – СОФИЯ проф. д-р Ваньо Митев, дм.дбн
ректор на МУ-София
тел.: 9523791
факс: 953 28 16
Е-mail: [email protected]
Е-mail: [email protected]
гл.асистент Радка Кънева
Е-mail: [email protected]
8. НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ доц. Атанас Емилов Близнаков, д.н.
Е-mail: [email protected]
тел.: 0896 985 229
Венцислав Джамбазов
директор на Център за дистанционно и електронно обучение
Е-mail: [email protected]
9. БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА г-н Цветан Симеонов
председател на УС на БТПП
тел.: 987 78 26; 8117 454; 8117 444
Е-mail: [email protected]
Е-mail: [email protected]
г-жа Маргарита Дамянова
директор на дирекция „Бизнес услуги”
тел.: 988 02 32, 8117 477
факс: 987 32 09
Е-mail: [email protected]
10. БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА г-н Сашо Дончев
председател на УС на БСК
Българска стопанска камара
тел.:(02) 980 32 73
факс:(02) 987 26 04
Е-mail: [email protected]
г-жа Даниела Симидчиева
директор на „Център за професионално обучение”, БСК
11. СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" проф. Тони Спасов
Е-mail: [email protected]
тел. 8161 301;81 61 236
факс.: 962 54 38
доц. д-р Ивайла Панчева
Е-mail: [email protected]