Храни, селско стопанство и биотехнологии


Храните, селското стопанство и биотехнологиите са теми, които изискват изключително внимание от авторите на политики на национално, европейско и световно равнище. Важността на сектора се определя от силната му обвързаност с някои основни предизвикателства на глобално равнище като изхранване на нарастващото население и борбата с климатичните промени. Тези предизвикателства налагат създаването на политики, които насърчават развитието на нови технологии, нови методи на работа и цялостна модернизация на сектора за постигане на по-висока ефективност при използване на наличните ресурси. Европейските страни и останалите развити държави наред с развиващите се икономики се стремят към напредък в тази област с инвестиции в научноизследователската и иновационната дейност.

България се изправя пред сериозни предизвикателства в това отношение. Те са породени основно от цялостното състояние на науката и изследователската дейност в страната. Освен системни съществуват и структурни проблеми, свързани с наличието предимно на микро- и малки земеделски производители, както и на малки и средни предприятия в хранително-вкусовата промишленост. Това възпрепятства инвестициите в секторната научноизследователска и развойна дейност, тъй като малките и средните предприятия от бранша не притежават достатъчен финансов и експертен капацитет за инвестиции в научни изследвания и иновации. Това е и една от причините взаимодействието между бизнеса и академичните среди да не е достатъчно развито. Други пречки са остарялата образователна и изследователска инфраструктура в университетите и често недостатъчната практическа подготовка на студентите. В сферата на биотехнологиите има съществуваща инфраструктура за развитие на научни изследвания, но при недостатъчните инвестиции и слабата координация между различните звена това може да се окаже непродуктивно.