Зелена химия


Зелената химия е дял от химията, която се занимава с проектиране, разработване и прилагане на химически продукти и процеси, с цел намаляване или пълното премахване употребата и производството на вещества, опасни за човешкото здраве и околната среда.

Зелената химия е известна още като устойчива химия. Нейната философия е химически изследвания и инженеринг, които насърчават разработването на продукти и процеси, които намаляват до минимум използването и производството на опасни вещества. Въпреки това тя се различава от химията на околната среда , тъй като чрез нея се цели да се намали и предотврати замърсяването от самия му източник. Началото на всичко това е през 1990 г., когато в Съединените щати е приет Закон за предотвратяване на замърсяванията. Чрез създаването му се цели един начин на действие за отстраняване на замърсяването по оригинален и нетрадиционен начин. Да се избегнат проблемите, преди те да се случат.

Като химическа философия, зелената химия прилага знанията на органичната химия, неорганична химия, биохимия, аналитична химия, и физикохимията. Вниманието е насочено към намаляване на опасносттитеа и увеличава ефективността на всеки избор за химичен процес. Тя е различна от химията на околната среда химия, която се фокусира върху химичните явления в околната среда.

През 2005 г. Ryōji Noyori идентифицира три ключови развития в зелената химия: използване на суперкритичния въглероден диоксид като зелен разтворител, воден водороден пероксид за чист окислител и използването на водород в асиметричен синтез. Примери за приложние на зелена химия са окисление във свръхкритична вода, на водни реакции и реакции в суха среда (вкл. и микровълнови реакции).

Биоинженерство се разглежда като обещаваща техника за постигане целите на "зелената” химия. Редица важни химични процес може да се синтезира в микроорганизми, като shikimate, предшественик Tamiflu, която е получен при ферментация от бактерии.

Има спор по въпроса дали зелената химия включва разглеждане на икономиката, но по дефиниция, ако зелена химия не се прилага, не може да се постигне намаляване на "използването или производството на опасни вещества.”