Научни организации в Република България

Платформата „Наука бизнес" предлага уникална възможност за представяне на публичните и частни научни организации и университети, генериращи нови знания, продукти и услуги.

Платформата предоставя възможност да:

  • представите новите продукти, услуги, методологии и т.н. на вашата огранизация, както и техния потенциал за създаване на други продукти или услуги от потребителите на научна информация;
  • представите вашите планове за изследователска работа и интереси за партньорство;
  • установите нови контакти за сътрудничество в национален, регионален и международен план;
  • създадете различни по обхват и интерес партньорства;
  • получите достъп до всички заявки и издадени патенти за изобретения и полезни модели, подадени в Българското патентно ведомство;
  • търсите едновременно в официалните български бази данни за научни резултати, публикации, патенти и полезни модели и да получавате обобщени резултати;
  • търсите в международните бази за патентна информация посредством предоставените връзки към международни патентни библиотека (Европейско патентно ведомство, Световна организация за интелектуална собственост).
  • изградите нови научни мрежи или платформи, с които да участвате в Европейски програми и инициативи.

Данните за научни организации се базират на Регистър на научната дейност в Република България, поддържан от Министерството на образованието и науката, в съответствие с чл.7б от Закона за насърчаване на научните изследвания.